Национална служба за съвети в земеделието

Компания

Мисията на НССЗ е да подпомага прилагането на държавната политиката в аграрния сектор и постигането на заложените от МЗХГ приоритети и цели за осъществяване на ефективно и конкурентно земеделие в Република България, като съдейства за развитието на националната система за знания и иновации в селското стопанство и предлага на земеделските стопани качествени консултантски услуги, актуална и полезна информация, обучение и техническа помощ.

Визията за развитие на НССЗ  - утвърждаване на НССЗ като предпочитана от земеделските стопани съветническа служба, която използва съвременни технологии и методи за предоставяне на съветнически услуги в областта на земеделието и селските райони и като лидер на националната система за знания и иновации в селското стопанство.

Функции

• предоставя специализирани консултации в областта на земеделието;

• оказва консултантска помощ на земеделските стопани, сдружения и други организации, свързани със земеделието;

• предоставя безплатно консултантски услуги чрез подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ и подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от Мярка 2 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. финансирана със средства на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Консултантските услуги по мярка 2 са групирани в различни консултантски пакети (КП). Съдържанието на отделните КП както и условията за тяхното получаване може да видите тук (линк 2.1.2 и линк 2.1.1)

• съдейства чрез предоставяне на информация и консултации за създаване на организации на производители на земеделски продукти в съответствие с общата селскостопанска политика на Европейския съюз;

• подпомага трансфера и приложението на научните и практически достижения в областта на земеделието;

• организира и извършва обучение на земеделски производители;

• осигурява съвети, информационни и учебни материали и специализирани услуги в областта на земеделието;

• извършва лабораторни изпитвания, свързани с основната дейност на НССЗ по цени, нормативно определени до размера на извършените разходи съгласно одобрен от изпълнителния директор ценоразпис

• осъществява своята дейност в сътрудничество с правителствени и неправителствени организации в областта на земеделието

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner