Видеомонтажист - постпродукция и архив
Благоевград
длъжност на непълно работно време

Видеомонтажист - постпродукция и архив

Благоевград длъжност на непълно работно време

За нас

Във връзка с изпълнението на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024-0657-C01
„Стартиране на производство на филми, телевизионни предавания и видеопродукция от „Сън Продъкшън” ЕООД“ , финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на предприемачеството“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.,
дружеството „СЪН Продъкшън” ЕООД обявява следното ново работно място в предприятието: "Видеомонтажист - постпродукция и архив"

Описание на позицията

I. ДЛЪЖНОСТ: Видеомонтажист - постпродукция и архив
II. МЕСТОРАБОТА: гр. Благоевград
III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Образование, сходно на посочената позиция като „Видеомонтажист – постпродукция и
архив“ и/или минимум 2 години професионален опит, сходен на посочената позиция, в т.ч.
опит в подреждането и поддържането на видеоархив на заснетите видеоматериали.
IV. ФУНКЦИИ (ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ):
1. В качеството си на "Видеомонтажист - постпродукция и архив", лицето ще участва на етапа
на постпродукция при професионалната обработка и монтаж на заснетите кадри и звук, в т.ч.
подреждане на заснетите видеоматериали по дата, предназначение и поредност в сценария,
изчистване на полезните дубли, подсигуряване на необходимия архив и видеокадри за
заснетите продукции.
V. ПЕРИОД НА ЗАЕТОСТ: За неопределено време (от което 18 месеца по проект по ДБФП №
BG16RFOP002-2.024-0657-C01).
VI. ЧАСОВА ЗАЕТОСТ: 5-часов работен ден
VII. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:
В случай, че това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете подробна
професионална автобиография и съпътстващи документи, доказващи релевантно на позицията
образование и/или професионален опит на следния е-мейл адрес: sunproductionhr@gmail.com

ЗАБЕЛЕЖКА: Във връзка с изискванията на сключения договор за безвъзмездна финансова
помощ по проекта на „СЪН Продъкшън“ ЕООД, с приоритет при подбора ще бъдат
разглеждани документите на кандидати с трайни увреждания (лица с установена
степен на трайно намалена работоспособност или определен вид и степен на увреждане
50 и над 50 на сто), които следва да представят към документите си за кандидатстване
и валидно решение за ТЕЛК.

Документите на кандидатите ще бъдат разглеждани при спазване на изискванията за
конфиденциалност на личните данни.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Zaplatomer.bg