Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС)
Специалист комуникации и маркетинг
София
длъжност на пълно работно време

Специалист комуникации и маркетинг

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

1. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ.

1.1. Поддържа официална входяща и изходяща кореспонденция. Поддържа обикновена и електронна кореспонденция през всички пощи на БАИС, актуализира електронните адреси и мейлинг-листове. Грижи се за разпределението на кореспонденцията на БАИС към другите звена в офиса.
1.2. Поддържа кореспонденцията по текущите кампании на БАИС.
1.3. Създава формати на събитията; организира и отчита информационни, PR и други кампании на БАИС.
1.4. Попълва календара на събитията и срещите.
1.5. Води кореспонденцията и организира срещите на специализираните секции и работни групи на БАИС.
1.6. Изготвя протоколите от УС и ОС.
1.7. Обезпечава техническото изпълнение по различни проекти на БАИС, като списъци, организация на срещи, отчети, попълване на база-данни, презентации, изготвяне на информационни и рекламни материали за събития, печат и др.
1.8. Поддържа взаимоотношенията с медийните партньори, подава публикуването на официалната информация на БАИС.
1.9. Отговаря и работи регулярно по актуализирането на информацията в уеб сайта на БАИС – създаване на статии, отразяващи дейността на БАИС и тяхното публикуване.
1.10. Поддържа и изпълнява рекламните дейности на БАИС чрез уеб сайта (реклама с фирмени банери на членове, на външни рекламодатели и други), чрез периодичните издания и чрез други печатни и електронни издания на БАИС.
1.11. Създава и поддържа профили на асоциацията във Facebook, Twitter, Google+ и др.
1.12. Предлага и разработва нови рубрики в уеб сайта и социалните профили, в зависимост от конкретно възникнали потребности на асоциацията.
1.13. Създава и управлява блогове за професионални съвети и дискусии от предмета на дейност на БАИС.
1.14. Извършва превода и публикуването на професионална информация от международни издания в строителния сектор.
1.15. Организира, контролира и оптимизира разпространението на информацията и продажбите на печатните издания на БАИС.
1.16. Работи за увеличаване броя на каналите за комуникации на БАИС на всички нива; за популяризиране дейността на асоциацията и нейните членове;
1.17. Поддържа кореспонденция със сродни и партньорски организации в България и зад граница.
1.18. Следи за изпълнението на рекламните кампании на членовете чрез общи договори с медии и сайтове.
1.19. Организира съвместните участия на членовете в изложения в страната и зад граница.
1.20. Организира списването, като създава съдържание, и издаването на периодичен бюлетин на БАИС.
1.21. Организира събирането и обобщаването на статистическа информация от областта на дейност на БАИС.
1.22. Следи за промени в нормативната уредба, касаеща дейността на БАИС.
1.23. Подпомага членовете в тяхната PR и маркетингова дейност.
1.24. Непрекъснато развива познанията и уменията си за принципите на работа в неправителствения сектор.

Изисквания и необходими умения

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
2.1. Необходимо образование – висше.
2.2. Специалност - маркетинг, връзки с обществеността, филология, журналистика - с образователно - квалификационна степен "Магистър" или „Бакалавър“. Опит в строителния сектор е предимство.
2.3. Пол – не се определя.
2.4. Неосъждан за криминални и длъжностни престъпления.
2.5. Много добро владеене на английски език. Владеенето на още един чужд език е предимство.
2.6. Отлично познаване на социалните мрежи, управлението на фирмени сайтове и търсачки.
2.7. Отлично владеене на MS Office: Word, Excel, PowerPoint, както и на платформи за управление на уебсайтове – WordPress е задължително. Владеенето на Photoshop е предимство.
2.8. Притежава отлични комуникативни и организационни качества, умение за работа в екип, инициативност и способност за анализ.